FAKTYCZNA MOŻLIWOŚĆ

To uczestnictwo ma wyrażać się w możliwości faktycznej kontroli władzy politycznej zarówno w sferze politycznej, jak i publicznej, na poziomie central­nym i regionalno-lokalnym, przez społeczeństwo obywatelskie – ściśle przez związki publiczne („organizacje pozarządowe”). W kontekście problemu wła­sności określającego kapitalistyczną ekonomię owa kontrola polityki przez ak­torów społeczeństwa obywatelskiego ma służyć również, a może przede wszyst­kim, utrzymaniu równowagi pomiędzy podmiotami ekonomicznymi, a co za tym idzie: równowagi społecznej. Tylko istnienie silnej sfery publicznej i silnej pozycji jej podmiotu, człowieka in actu, zdolnego do podejmowania inicjatywy związanej również z przeciwstawieniem się koncentracji własności, do czego w sposób naturalny dążą korporacje przemysłowo-finansowe, wydaje się być warunkiem zapobiegającym monopolizacji ograniczającej swobodne działanie rynku w związku z harmonią społeczną. Co prawda, koncentracji własności przeciwstawia się prawo antymonopolowe będące produktem sfery politycznej (parlamentu i partii politycznych), to jednak prawdziwym gwarantem wolności, naruszanej przez koncentrację własności, stają się związki publiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *